Ehitusliku prototüüpimise ja arvutusliku prognoosimise võimekuse tõstmine arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal

Projekti elluviija: Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriteaduskond
Projektijuht: Martin Melioranski

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks oli oluliselt tugevdada arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala õpetamise kvaliteeti Eesti Kunstiakadeemias integreerides tudengite IKT-alast juhendamist õppekavasse paremini, täiendades ja arendades õpetatavate ainete nimistut.

Projekti tulemused

Projekti tulemusena loodi:

  • 1 uus IKT õppeaineid koondav moodul - 3DL stuudium
  • 1 uus õppeaine - Linnaehituslik prototüüpimine ja analüüs
  • 2 sisulist õppeaine muudatust - 3DL - eksperimentaalse arhitektuuri problemaatika ja Energiatõhususe tarkvarad
  • 6 ümberstruktureeritud õppeainet: 3DL magistristuudio, Vormiõpetus III, Vormiõpetus II, Vormiõpetus I, Maketistuudio, Digitaalne geomeetria

Kogu projekti mõju arhitektuuri- ja linnaplaneerimise erialale on laiaulatuslik, sest kaasati arvestatav osa eriala tudengeid ning aktiivsemaid arhitekte-õppejõude. Samuti on oluline mitmete lähiajal lõpetanute kaasamine töötubadesse nii juhendaja kui ka osalejatena.

Kaasaegsed tehnoloogiavahendid lubavad planeeringuliste otsuste tegemist paljuski rajada arvutuslikule analüüsile ja simulatsioonidele. “Targa linna” tehnoloogiad eeldavad targa planeerimise tehnoloogiaid ning vastupidi. Sünergias tegutsedes välditakse ühe valdkonna spetsiifikast tulenevaid liigseid lihtsustusi. EKA projekti “Ehitusliku prototüüpimise ja arvutusliku prognoosimise võimekuse tõstmine arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal” projekti raames on arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekavas toimunud ja ka edaspidi rakendumas IKT-teadmisi juurutavate õppeainete koondamine ühtseks mooduliks nimega 3DL-stuudium, mis annab muuhulgas uue üldstruktuuri seni osaliselt ühendatud distsipliinidele. See loob omakorda koherentsema baasi ka moodulist väljaspoole jäävate erialaprojektide ning magistri- ja doktoritööde toetamiseks nii kaasaegsete uuenduslike meetodite kui ka töövahenditega, et tõhustada arhitektuurseid planeerimis- ja projekteerimisprotsesse ning motiveerida arhitektuuritudengeid leidma uuenduslikke väljendus- ja tegutsemisvõimalusi oma erialal.