Kõrgemate IKT oskuste arendamine kõrghariduses

Antud toetusmeetme eesmärk on anda tuge ja tõuge professionaalsel tasemel valdkondliku IKT õpetamise ja rakendamise oskuste õpetamiseks ka kõikidel teistel erialadel (st mitte IKT erialadel).
Ühest kõrgkoolist laekuvate taotluste arvu ei piirata. Oodatud on erineva mahu ja maksumusega projektid. Toetuse maksimaalne summa 75 000 on eelkõige selleks, et anda võimalus ka mahukamate ideede toetamiseks.
Toetuse andmisel jälgitakse tegevuste ja maksumuse kooskõla ning vajadusel võib ekspertkogu teha otsuse toetada projekti osaliselt.

Eesmärk

Suurendada professionaalsel tasemel valdkondliku IKT õpetamise ja rakendamise oskusi mitte IKT erialadel. Arendusprojektide sihiks on tudengitele senisest paremate IKT alaste teadmiste ja oskuste kujundamine, eesmärgiga suurendada IKT-l põhinevate tehniliste lahenduste oskuslikku rakendamist oma erialal ning seeläbi edendada valdkonna arengut ning efektiivistumist ja tõsta tudengite konkurentsivõimet tööturul.
Eelistatud on magistritaseme õppekavade/ainete arendus.

Sihtgrupp

Kõik kõrgkoolid. Projekte oodatakse õppekavadele, mis ei ole IKT õppekavad (IKT õppekavade loetelud on toodud Lisades 1 ja 2).

Taotlusvooru tingumused >>>