Skype statuut

Skype’i magistristipendium

Skype’i magistristipendium (edaspidi stipendium) on mõeldud ühe andeka magistrandi õpingute toetamiseks väljaspool Eestit loodus- ja täppisteaduste valdkonnas või  interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalteaduste valdkonnas. Stipendiumi eesmärgiks on teadmussiirde edendamine reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade populariseerimine ja magistriõppe kättesaadavuse suurendamine Eestist pärit magistrantidele välismaal.

Stipendiumikonkurss kuulutatakse avalikult välja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ja Skype’i veebilehekülgedel, postiloendites ja partnerite kaudu. Stipendiumile saavad kandideerida ainult magistriõppesse astumise eeldused täitnud Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud. Muud stipendiumikonkursil kandideerimise eeldused, tingimused ja tähtaja määrab HITSA stipendiumikomisjon.

Stipendiumi konkursil hinnatakse eelkõige stipendiumikandidaadi kavandatava magistritöö teemat või huvivaldkonda, senist erialast tegevust ja tulevikuplaane. Taotlusi hinnatakse ka muude konkreetse stipendiumikonkursi kuulutuses sätestatud kriteeriumide alusel.

Stipendiumi eraldamise otsustab laekunud sooviavalduste põhjal HITSA stipendiumikomisjon, kuhu kuulub ka Skype’i esindaja. Komisjon ei ole kohustatud oma otsust põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium välja andmata kui ei ole piisava tasemega stipendiumile kvalifitseeruvaid kandidaate. Välja andmata jäänud stipendium jääb stipendiumifondi „Skype’i magistristipendium“.

Stipendium eraldatakse konkreetsele isikule eeloleva õppeaasta kulude katmiseks. Stipendium makstakse stipendiaadile välja kokkuleppeliselt ühes või mitmes osas. Stipendiaadil on kohustus esitada stipendiumi kasutamise kohta HITSA-le kirjalik aruanne.
Stipendiumi järgnevale õppeaastale pikenemise eeldusteks on Skype Technologies OÜ juhatuse sellekohane otsus. Lisaks eelnevale ka kohustusliku aineprogrammi nominaalkoormuse täitmine täies ulatuses ja stipendiaadi kaalutud keskmine hinne, mis peab olema 80% maksimumist või kõrgem.

Juhul, kui stipendiaat katkestab õpingud või läheb akadeemilisele puhkusele stipendiumiperioodi jooksul, siis stipendiumi edasi ei maksta ja kasutamata jäänud stipendium jääb Skype’i magistristipendiumi fondi.

Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab HITSA stipendiumikomisjon.

Kinnitatud EITSA stipendiumikomisjoni poolt 26.01.2006
muudetud annetuslepinguga 13-01-22-01  03.05.2013

Vaata ka Skype’i magistristipendiumi konkursikuulutust.

Skype magistristipendiaatide nimekiri