Digiplaanide koostamine

Kooli ja koolipidaja digiplaani koostamine toimub Digipeegli keskkonnas www.digipeegel.ee, mis on kohandatud spetsiaalselt meetme tingimustele. Digipeegli keskkonna ligipääsu taotlus tuleb esitada HITSA konkursiveebi kaudu  https://konkursiveeb.hitsa.ee/.

TÄHELEPANU! 30. jaanuaril 2017 kell 15:00-16:00 toimub digiplaanide koostamise toetuseks tasuta veebiseminar. Seminarile saab registreeruda SIIN ». Seminar salvestatakse ja on hiljem järelvaadatav.

Digipeegli keskkonnast leiab
 digiküpsuse hindamisraamistiku, mis on koolile hea sisehindamise vahend ning mille abil saab graafiliselt oma kooli digiküpsuse valdkondade tasemeid näha ning eesmärke seada. Koolipidajale annab kooli digiküpsuse hinnang hea ülevaate, millisel tasemel kool on ning kuhu soovitakse jõuda. Selle abil saab koolipidaja anda omapoolse toetuse eesmärkide saavutamiseks.

Digiplaani loomise protsess:

1. Kooli digiplaani loomine:
 • koolijuhi määratud isik (nt haridustehnoloog) viib läbi esmase digiküpsuse hetkeolukorra hindamise kõigis kolmes valdkonnas (koostab digiküpsuse raporti).
 • kooli digipöörde meeskond (3-5 liiget, sh koolijuht) vaatab raportis antud hinnangu üle ja korrigeerib vajadusel hinnanguid ja lisab tõendusmaterjalid, sh parimate praktikate näited.
 • koolijuht algatab digiplaani ja seab vastavalt kinnitatud raportile eesmärgid kõigis kolmes valdkonnas perioodiks 2017-2019 ja lisab perioodi jooksul planeeritavad arendusmeetmed (tegevused) koos rahastusallikatega ja viidetega eesmärgi saavutamisele.
 • koolijuht lisab digiplaanile kokkuvõtva kirjelduse, milles on toodud kooli nägemus ja visioon plaanitavate tegevuste elluviimisel.
 • koolijuht esitab koolipidajale kooli kinnitatud digiplaani.
2. Koolipidaja digiplaani loomine:
 • koolipidaja volitatud esindaja vaatab üle kooli(de) digiplaani(de)st lähtuvalt valdkondade arendamise prioriteedid (arendusmeetmed) ja kinnitab vajalikud investeeringud.
 • lisab omapoolse visiooni ja nägemuse õpikäsituse, õppekorralduse ja digitaristu toetamisel, võttes arvesse kooli arendusmeetmeid ja eesmärke.
 • esitab kinnitatud digipöörde tegevusplaani koos taotlusega toetusmeetmest toetuse saamiseks HITSA konkursiveebi kaudu https://konkursiveeb.hitsa.ee/.


Ootused koolipidaja digiplaanile, mille alusel hinnatakse toetuse eraldamist:

 • Digiplaani visioon ja eesmärk.
  Koolipidaja nägemus kooli(de) digipöörde tagamise visioonist, sh ootused koolijuhtidele ning koolipidaja digiplaani eesmärgistatus ja omanäolisus.

 • Õpikäsitus.
  Koolipidaja ootus kooli arengukavale, sh õpetajate ja õpilaste digipädevuse tagamiseks plaanitavate meetmete kokkuvõttev kirjeldus (nt õpetajate koolitusvajaduste analüüs, koolitamine, haridustehnoloogilise toe kaasamine vmt).

 • Õppekorraldus.
  Koolipidaja esitatud meetmed kooli(de) õppekorralduse toetamiseks, sh erinevate e-teenuste/infosüsteemide (nt õppekorraldus- ja õpihaldustarkvarad) kasutamise tagamine koolis ja digitaalsete õppematerjalide kasutamise soodustamine (nt digiõpikute ja muu õpitarkvara litsentsid).
 • Digitaristu.
  Koolipidaja plaanitavad tegevused kooli(de) digitaristu ajakohastamise või täiendamise osas, sh õpetajate seadmed, õpilaste isiklikud seadmed (VOSK) või õpilaste kasutuses kooli seadmed. Samuti on välja toodud seadmed e-eksamite valmisoleku tagamiseks ja digiseadmete õppetegevuses kasutamise võimaluse tagamiseks neile õpilastele, kel seda ei ole.
 • Koolipidaja kinnitus.
  Kokkuvõttev hinnang ja toetuskinnitus kooli digiplaani rahastamise ja teostatavuse kohta.
Loe ka: "Ootused koolipidaja digiplaanile"


27. oktoobril toimus Digipeegli keskkonna tutvustamiseks veebiseminar, mille salvestust saab vaadata siin: