HITSA strateegia ja visioon

Ühiskonna arengut toetavad IKT oskused koos nende targa kasutamisega on Eesti heaolu allikas!

Visiooni saavutamiseks on HITSA seadnud endale kaks strateegilist eesmärki:

  • Iga haridustaseme lõpetajatele tagatakse tänapäevased digipädevused.
  • IKT tark kasutamine õpetamises ja õppimises ning õppetöö korraldamises tõstab õppe kvaliteeti.

HITSA panustab nende eesmärkide täitmisesse läbi viie tegevussuuna:

  • Digipädevused kõigil haridustasemetel
  • Erialaspetsiifilised digipädevused kutse- ja kõrghariduses
  • IKT spetsialistide ettevalmistus kutse- ja kõrghariduses
  • Õppimine ja õpetamine digiajastul
  • Hariduse infosüsteem

HITSA roll on olla nendes tegevussuundades uuenduste ja arenduste initsiaator, suunaja ning parimate toimivate praktikate levitaja. HITSA korraldab valdkonna uuringute ja analüüside läbiviimist, töötab välja uusi lahendusi, süsteeme ja mudeleid ning toetab partnerite arendustegevusi. HITSA on Eesti hariduselule oluliste programmide nagu IT Akadeemia, Hariduspilv, ProgeTiiger jt. elluviija.

HITSA strateegia on koostatud aastateks 2014-2020. HITSA strateegiaperiood ühildub Euroopa Liidu (edaspidi EL) eelarve- ning Eesti riigi erinevate valdkondade arengukavade perioodiga. EL struktuurifondide rahastus on Eestis jätkuvalt oluline arendustegevuste finantseerimise allikas. Oluline on, et HITSA planeeritavad tegevused toetaksid igati EL ja riiklikke prioriteete ning eesmärkide täitmist.

HITSA lähtub oma tegevuses digiajastu visioonist, mis on toodud riiklikes arengukavades „Elukestva õppe strateegia 2020“ ja „Eesti Infoühiskonna arengukava 2020“ ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu eestvedamisel koostatud dokumendis „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori visioon infoühiskonnast Eestis aastal 2020“.

Infoühiskonna visioon 2020:
Eesti kasutatakse maksimaalselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi, et nutikate lahenduste abil tõsta inimeste elukvaliteeti ja tööhõivet, tagada Eesti kultuuriruumi elujõulisus, suurendada majanduses tootlikkust ning tõsta avaliku sektori tõhusust – seda kõike avaliku, era- ja vabasektori koostöös.

Elukestva õppe visioon 2020:
Õppimine on eluviis. Märkame võimalusi ja leiame nutikaid lahendusi.

Elukestva õppe VVV:           

  • Vastutus – Inimesed mõistavad, et õppimine ja enesearendamine on nende endi teadlik valik ja vastutus.
  • Vajadused –  Õpe lähtub õppija huvidest ja võimetest, toetab tema arengut ja arvestab tööturu vajadusi.
  • Võimalused – Elukestva õppe süsteem pakub inimestele kvaliteetseid, kaasaegseid ja paindlikke õpivõimalusi.


Loe lähemalt: