IT valdkonna teenused

HITSA Infosüsteemide Arenduskeskus haldab ja arendab õppetöö korraldamist toetavaid infosüsteeme:

  • Rakenduskõrgkoolide õppeinfosüsteem (ÕIS) - kõrgkoolide õppeinformatsiooni ja -tegevuse haldamiseks loodud süsteem.
  • Sisseastumise infosüsteem (SAIS) - Eesti tudengitele haridusasutustesse kandideerimis- ja vastuvõtusüsteem.
  • Plagiaadituvastussüsteem (KRATT) - otsib lõputöödest korduseid, võrreldes neid koolide arhiivides olevate töödega, samuti eestikeelses internetis leiduvate tekstidega. Leitud korduste raporti põhjal saavad asjaosalised teha otsuse, kas tegemist on plagiaadiga või mitte.
  • Õppematerjalide repositooriumid (Koolielu, e-õppe repositoorium) - elektrooniliste õppematerjalide ja õpiobjektide varamud, sisaldades materjale igale haridusastmele.
  • Õpikeskkond Moodle - võimaldab koolidel hallata nii õppesisu (õppematerjalid, harjutused, testid jne) kui ka õppeprotsesse (juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine).
  • Täienduskoolituste infosüsteem - e-lahendus võimaldab korraldajatel hallata täiendusõppe sisu ja protsesse.
IT-teenuste hinnakirja leiad siit>>

HITSA toetusel pakutakse haridusasutustele õpitarkvara (Mathcad, Wiris).

HITSA tegeleb ka koolide IT-taristu kaasajastamisega ning kuulub Hariduspilve ja Eesti-Soome koostööprojekti EduCloud juhtkomisjoni.

HITSA struktuuriüksus Hariduse- ja teaduse Andmesidevõrk (EENet) tagab hariduse-, teaduse- ja kultuuriasutuste jaoks vajaliku infotehnoloogilise taristu arengu ja stabiilse toimimise.