IT valdkonna teenused

HITSA Infosüsteemide Arenduskeskus haldab ja arendab õppetöö korraldamist toetavaid infosüsteeme:

  • Rakenduskõrgkoolide õppeinfosüsteem (ÕIS) - kõrgkoolide õppeinformatsiooni ja -tegevuse haldamiseks loodud süsteem.
  • Sisseastumise infosüsteem (SAIS) - Eesti tudengitele haridusasutustesse kandideerimis- ja vastuvõtusüsteem.
  • Plagiaadituvastussüsteem (KRATT) - otsib lõputöödest korduseid, võrreldes neid koolide arhiivides olevate töödega, samuti eestikeelses internetis leiduvate tekstidega. Leitud korduste raporti põhjal saavad asjaosalised teha otsuse, kas tegemist on plagiaadiga või mitte.
  • Õppematerjalide repositooriumid (Koolielu, e-õppe repositoorium) - elektrooniliste õppematerjalide ja õpiobjektide varamud, sisaldades materjale igale haridusastmele.
  • Õpikeskkond Moodle - võimaldab koolidel hallata nii õppesisu (õppematerjalid, harjutused, testid jne) kui ka õppeprotsesse (juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine).
  • Täienduskoolituste infosüsteem - e-lahendus võimaldab korraldajatel hallata täiendusõppe sisu ja protsesse.
  • Loengusalvestusteenus Echo360 võimaldab loenguid/tunde salvestada ja hiljem järele vaadata. Lisaks on platvormil palju lisavõimalusi õpilaste kaasamiseks õppetöös.

IT-teenuste hinnakirja leiad siit>>


HITSA toetusel pakutakse haridusasutustele õpitarkvara (Mathcad).

HITSA tegeleb ka koolide IT-taristu kaasajastamisega ning kuulub Hariduspilve ja Eesti-Soome koostööprojekti EduCloud juhtkomisjoni.

Haridusasutuste veebilehtede ühtlustamiseks on Haridus- ja Teadusministeerium ning HITSA arendamas ühtsel sisuhaldustarkvaral ja halduspõhimõtetel tuginevat veebiplatvormi ja majutusteenust. Kodulehe uut platvormi saavad haridusasutused esialgsete plaanide kohaselt kasutama hakata alates 1. jaanuarist 2018. Haridusasutuste kodulehtede analüüsi tulemustega saab tutvuda siin>>  . Küsimuste korral võtta ühendust  Kristi Kadaja-Kollom, kristi@hitsa.ee

HITSA struktuuriüksus Hariduse- ja teaduse Andmesidevõrk (EENet) tagab hariduse-, teaduse- ja kultuuriasutuste jaoks vajaliku infotehnoloogilise taristu arengu ja stabiilse toimimise.